تنظیمات فروشگاه شناسنامه هویتی و موجودیت شماست که از قسمت های مختلفی تشکیل شده است